andbanc / Private Bankers

Gestió discrecional

El nostre Comitè d'Inversions format per experts internacionals marca les directrius per gestionar el patrimoni dels nostres clients amb absoluta independència, graduant i controlant en tot moment el nivell de risc i les expectatives de rendibilitat que es poden esperar.

Clients Privats

GESTIÓ DE RETORN ABSOLUT

És una gestió de volatilitat moderada, enfocada a la preservació de capital i a la recerca de rendibilitat en qualsevol condició de mercat. L'estratègia amb què es gestiona aquesta cartera afavoreix la flexibilitat a l'hora d'adaptar el mix d'inversions que els nostres analistes considerin necessari en funció de la seva visió de mercat.

GESTIÓ DIRECCIONAL O TRADICIONAL

La gestió direccional és la que pren com a referència un o diversos índexs del mercat. Els actius que constitueixen aquesta cartera són sensibles a les tendències i, per tant, la consecució de resultats queda subjecta al comportament general del mercat. L'estratègia portada a terme pels nostres gestors pretén mantenir un equilibri estable en cada tipus d'actiu segons el perfil de risc de l'inversor.
El binomi rendibilitat-risc es maximitza a llarg termini.

GESTIÓ PERSONALITZADA

Aquest tipus de gestió focalitza la seva activitat en clients amb un alt patrimoni que requereixen una assistència i un assessorament professional permanents.
Amb una estratègia adaptada a les exigències de cada client es busca la màxima rendibilitat de les inversions.