andbanc / Private Bankers

MIFID

Es tracta d'una normativa comunitària aplicable a la prestació i comercialització de serveis d'inversió sobre instruments financers.

MiFID són les sigles en anglès de la Directiva 2004/39 / CE, relativa als mercats d'instruments financers.

Aquesta Directiva s’ha trasposat a les normatives dels diferents països de La Unió Europea (per exemple, en el cas d’Espanya, mitjançant la Llei 47/2007, del 19 de desembre i del Reial decret 217/2008, de 15 de febrer), així com al Principat d’Andorra, que ha recollit els seus principis bàsics en la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera.

Un dels principals objectius de la normativa MiFID (d’ara en endavant, MiFID) és augmentar el grau de protecció dels clients de serveis d’inversió, com a conseqüència de la creixent complexitat dels productes i serveis d’inversió existents en els mercats.

En aquest sentit, la MiFID obliga a les entitats financeres a incorporar un ampli ventall de normes a les que han d’ajustar-se pel que fa a la prestació de serveis d’inversió, així com a millorar els nivells d’informació que se l'ha de facilitar als propis inversors.

Andbank ha desenvolupat un document anomenat “Pack de Benvinguda” on es detalla Informació de caràcter precontractual, com per exemple, informació sobre la nostra Entitat i els serveis que prestem, instruments financers, etc, que posem a la seva disposició.

De la mateixa manera Andbank ha adoptat pel seu compliment d’una Política de Millor Execució d’Ordres i d’una Política de Gestió de Conflictes d’Interès.

Adjuntem un document amb una descripció detallada dels productes o instruments financers del nostre catàleg afectats per MiFID, inclosa la descripció dels riscos inherents a aquests. (Guia de l’Inversor).

En relació a la informació referent a les comissions i despeses connexes als serveis d’inversió i als productes o instruments oferts per Andbank, informar-lo que el nostre Llibre de Tarifes es troba disponible per la seva consulta a les nostres oficines.

RÈGIM DE CLASSIFICACIÓ

MiFID estableix un règim de classificació dels clients en tres diferents categories que pretenen reflectir el seu nivell de coneixements i experiència en mercats:

Client Minorista, fonamentalment particulars que actuen com a persones físiques, pimes; reben el màxim nivell de protecció previst i el màxim abast de la documentació i informació pre i postcontractual que ha de ser posada a disposició dels mateixos.

Client Professional, inversors institucionals i grans empreses, se'ls atorga un menor nivell de protecció respecte als clients minoristes en pressuposar que disposen d'un coneixement dels mercats i dels instruments financers suficient per adoptar les seves pròpies decisions d'inversió i comprendre i assumir els riscs de les mateixes.

Client Contrapart Elegible, bancs, caixes d'estalvis, fons d'inversió i pensions, preveu per a aquest tipus de clients un nivell bàsic de protecció en tractar-se d'entitats que per la seva pròpia naturalesa han d'actuar de forma directa i freqüent als mercats financers.

Per tal de proporcionar la màxima protecció als nostres clients, Andbank els classifica per defecte com a Clients Minoristes, a no ser que es tractin de clients relacionats amb el sistema financer, que seran enquadrats dins una de la resta de categories. Adjuntem una carta de comunicació dirigida als nostres Clients Minoristes.

El client minorista pot sol.licitar el canvi de categoria a client professional, aquest implica de forma específica la renúncia expressa al tractament com a Minorista i al nivell de protecció associat i el compliment d'almenys dos dels tres requisits assenyalats a continuació:

• haver realitzat en els últims 4 trimestres operacions de volum significatiu als mercats de valors amb una freqüència mitjana superior a 10 operacions per trimestre;

• disposar d'un patrimoni en valors dipositats en entitats financeres i en efectiu el valor dels quals sigui superior a 500.000 euros;

• ocupar o haver ocupat en el passat durant almenys un any un càrrec professional al sector financer que requereixi coneixements sobre les operacions previstes.

Andbank es reserva el dret d'atorgar l'esmentada classificació, en funció de l'opinió del banquer que és requisit legal.

RÈGIM DE CONEIXEMENT DELS CLIENTS

La normativa MiFID realitza una distinció entre serveis que són de simple execució i serveis requereix una avaluació prèvia que el servei i/o el producte és idoni per als quals, respecte a les necessitats del client i/o adequat al seu nivell de coneixements i experiència.

Per satisfer aquest requeriment, Andbank ha dissenyat una Enquesta MiFID que serà formulada als clients amb caràcter previ a la prestació dels serveis. La informació obtinguda s'utilitzarà exclusivament per a les avaluacions assenyalades.

Qualsevol client que desitgi ampliar informació, es pot adreçar al seu gestor de relació o banquer privat que, com sempre, es troben a la seva disposició.

A més, incloem a continuació una llista de Preguntes Freqüents (FAQ’s) relacionades amb MiFID.

PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE LA NORMATIVA MiFID.

1.- Què és un client MiFID?

Són aquells clients als que se’ls presti un servei d’inversió o auxiliar referit a un instrument financer regulat a la normativa MiFID.

2.- Què és un producte MiFID?

Existeixen una sèrie de productes MiFID que es veuen afectats per la normativa i una sèrie de productes No MiFID que no es veuen afectats per la normativa.

Serien productes No MiFID principalment els préstecs, els comptes corrents, llibretes i dipòsits a termini, les assegurances i plans de pensions.

En canvi, sí estan afectats per la normativa, principalment, els valors de renda fixa o variable, els fons d’inversió i similars Institucions d’Inversió Col·lectiva, els instruments derivats, la gestió de carteres i l’assessorament financer.

3.- Què és un client minorista?

És aquell client que gaudeix del major nivell de protecció inversor. Sota aquesta classificació, la nostra Entitat està obligada a:

• Sol·licitar-li informació segons el producte i el servei que li anem a prestar.

• Proporcionar-li informació per ajudar-lo a prendre les seves decisions d’inversió.

• Executar les seves ordres ràpidament i en els millors termes.

• Confirmar-li l’execució de les seves ordres i remetre-li informació periòdica sobre les seves inversions.

Poden sol·licitar un canvi de classificació a client professional obtenint amb aquest canvi una protecció inferior sempre i quan es compleixin amb els requisits estipul·lats a la Llei 8/2013 en aquest aspecte.

4.- Què és un client professional?

És tot aquell client que posseeixi l’experiència, els coneixements i la qualificació necessària per prendre les seves pròpies decisions d’inversió i per valorar correctament els riscos inherents a les esmentades decisions.

Poden sol·licitar un canvi de classificació a client minorista per obtenir un major grau de protecció.

Així mateix, poden sol·licitar un canvi de classificació a contrapart elegible per obtenir un grau inferior de protecció, sempre i quan es compleixin amb els requisits estipul·lats a la Llei 8/2013.

5.- Què és una contrapart elegible?

És tota aquella persona jurídica, que complint els requeriments per ser classificats com a professionals, compleixin a la seva vegada els següents requisits:

• Entitats bancàries, entitats financeres –no bancàries- de crèdit especialitzat, entitats financeres d’inversió, organismes d’inversió col•lectiva i les seves societats gestores, i també les companyies d’assegurances nacionals i estrangeres.

• Els estats i les administracions públiques en general; organismes públics que gestionen el deute públic; bancs centrals: organismes internacionals i supranacionals com el Banc Mundial, l’FMI, el BCE, el BEI i altres organitzacions internacionals similars.

Els clients classificats com contrapart elegible gaudiran de llibertat total en la contractació de productes i serveis, sense cap tipus de procés addicional.

Podran sol·licitar un canvi cap a una categoria de major protecció, aquest canvi normalment serà destinat a ser classificat com a client professional, però també podran sol•licitar el canvi de classificació com a client minorista.

6.- Com es classifica als clients?

Existeix una classificació inicial directa, les persones jurídiques que compleixin els requisits per ser classificats com professionals, (grans empreses que a escala individual compleixin dos dels següents requisits: total del balanç: 20 MM€, volum de la xifra de negoci net: 40 MM€, fons propis: 2 MM€; entitats financeres autoritzades o regulades; governs i organismes), la resta, persones jurídiques que no compleixin els requisits i particulars, seran classificats com minoristes.

Existeix una altra classificació indirecta que es dóna quan un client minorista, prèvia sol•licitud vol passar a ser considerat com a client professional, o bé perquè és una persona jurídica que ja compleix amb els requisits estipul•lats en el paràgraf anterior per ser classificat com a professional segons la classificació inicial o bé perquè és un particular que compleix amb els requisits que estableix la normativa MiFID per canviar-lo a professional, o quan un client professional o contrapart elegible vol passar a ser tractat com a client minorista.

7.- Com afecta un canvi de classificació?

Qualsevol canvi de classificació ha de sol•licitar-se per escrit, fet pel qual Andbank posa a la seva disposició dels clients uns impresos normalitzats de sol·licitud de canvi.

Pels canvis de classificació a categories que comportin un nivell de protecció inferior, Andbank li informarà que aquest canvi de categoria implica un menor nivell de protecció, derivat de l’existència de menors obligacions per part d’Andbank i haurà de verificar que la informació subministrada pel client és conforme als requisits establerts per la Llei 8/2013.

Una vegada Andbank hagi efectuat la verificació corresponent, comunicarà al client l’acceptació o denegació final del canvi.

En el cas concret d’un client minorista que desitja passar a ser tractat com a professional, Andbank haurà de verificar que es compleixen dos dels següents requisits establerts per la normativa MiFID:

• Que durant els últims quatre trimestres he realitzat opera¬cions de volums significatius (més de 125.000 euros) en el mercat de valors, amb una freqüència mitjana de 10 per trimestre o superior.

• Que el valor de l’efectiu i de la cartera d’instruments financers de que disposa és supe¬rior a 500.000 euros.

• Que el client ocupi o hagi ocupat almenys durant un any un càrrec professional en el sistema fi¬nancer que requereixi coneixements sobre els serveis o les operacions previstos.

Pels canvis de classificació a categories que suposin un nivell de protecció superior, la sol•licitud de canvi serà automàticament acceptada per Andbank en el moment de recepció de la sol•licitud del client.

8.- Quina finalitat es persegueix amb “l’Enquesta MiFID”?

La finalitat d’aquest test és obtenir del client la informació suficient sobre els seus coneixements i experiència, situació financera i objectius d’inversió per recomanar-li aquells productes i operacions que més li convinguin.

Dins el marc de l’assessorament en matèria d’inversió o de la gestió discrecional de carteres, els productes i operacions recomanades han de complir els següents requisits:

Respondre als objectius del client; el client és capaç d’assumir financerament els riscos associats i compta amb l’experiència i els coneixements necessaris per a comprendre els riscos que implica l’operació o el servei d’inversió.

Dins el marc de la comercialització de productes financers, l’objectiu del test és determinar el coneixement i experiència inversora del client, de manera que Andbank pugui realitzar l’avaluació de si un producte és o no convenient per a que un client, tenint en compte la seva capacitat per comprendre els riscos derivats de la inversió.

9.- Què és i què conté la informació Pre-contractual?

És la informació que ha de proporcionar-se als clients o potencials clients prèviament a la prestació del servei o activitat d’inversió.

L’esmentada informació haurà de ser clara, imparcial i no enganyosa i ha de proporcionar-se amb la suficient antel•lació per a que el client tingui el temps necessari per assimilar-la i reaccionar a la informació així com per llegir-la i comprendre-la abans de prendre una decisió d’inversió.

La documentació de caràcter Pre-contractual a entregar al client minorista per part d’Andbank es divideix en dos grups:

• Pack de Benvinguda: inclou informació genèrica sobre la classificació del client, sobre l’Entitat i els serveis que presta, sobre la salvaguarda dels instruments financers i fons dels clients i sobre les polítiques d’execució d’ordres i de gestió de conflictes d’interès.

• Guia de l’inversor: inclou informació relativa a la naturalesa i riscos dels instruments financers.

Al client professional només se li informa sobre la seva classificació i la Política de Millor Execució d’Ordres.

10.- Què és la Política de Millor Execució d’Ordres?

És la política adoptada per Andbank per aconseguir l’execució òptima, és a dir, per garantir que s’executin les ordres en les condicions més favorables pels clients.

11.- En què consisteix la Gestió d’Ordres?

És el conjunt de procediments i sistemes adoptats per Andbank per al tractament de les ordres dels clients.

Aquests procediments i sistemes, descrits en aquesta política tenen la finalitat de registrar i assignar les ordres als clients amb rapidesa i precisió, així com assegurar una execució ràpida i seqüencial (excepte condicions de mercat o instruccions específiques del client).

12.- Què és la informació Post-contractual?

És la informació que ha de facilitar Andbank als seus clients sobre els serveis prestats, és a dir:

• Informació relativa a l’execució de les ordres.

• Informació periòdica sobre l’estat de la gestió de la cartera.

13.- Què és un conflicte d’interès?

S’entén que existeix un conflicte d’interès en aquelles situacions en les que la imparcialitat de l’actuació de les persones que treballen en el Grup Andbank pugui resultar compromesa, a judici d’un observador neutral i d’això pugui derivar-se un menyscapte dels interessos dels clients.

14.- Com es gestiona un conflicte d’interès?

Andbank ha establert una Política de gestió de conflictes d’interès que estableix un conjunt de procediments i mesures encaminades a:

• Identificar els possibles conflictes d’interès que puguin sorgir en la prestació de serveis d’inversió i serveis auxiliars.

• Gestionar els esmentats conflictes d’interès per evitar un perjudici als interessos dels clients.