Gestió personalitzada

  • Assistència i assessorament professional individual i permanent.
  • Disponibilitat total del nostre equip d’experts gestors, que buscarà les inversions més adients per al vostre perfil.
  • Seguiment continu de la cartera i adaptació als canvis segons el perfil definit per a cada client.

Gestió de retorn absolut

És una gestió de volatilitat moderada, enfocada a la preservació del capital i a la recerca de rendibilitat positiva en qualsevol condició de mercat. L’estratègia amb què es gestiona aquesta cartera afavoreix la flexibilitat a l’hora d’adaptar el conjunt d’inversions que els nostres analistes considerin necessari en funció de la vostra visió de mercat.

Gestió direccional o tradicional

La gestió direccional és la que pren com a referència un o diversos índexs del mercat.

Els actius que constitueixen aquesta cartera són sensibles a les tendències i, per tant, la consecució de resultats queda subjecta al comportament general del mercat.

L’estratègia portada a terme pels nostres gestors pretén mantenir un equilibri estable en cada tipus d’actiu, segons el perfil de risc de l’inversor. El binomi rendibilitat-risc es maximitza a llarg termini.