Prevenció del blanqueig de capitals i lluita contra el terrorisme

Declaració general sobre les polítiques de prevenció de blanqueig de capitals en el grup Andbank

 

MiFID

La normativa MiFID regula les condicions d’autorització i funcionament de les Empreses de Serveis d’Inversió, determina quines són les condicions d’autorització i funcionament dels mercats regulats i nous centres de negociació, descriu quines són les normes de conducta i protecció de l’inversor que han de seguir les Empreses de serveis d’inversió i estableix els nous requeriments d’organització i conducta per als participants en el mercat, amb l’objectiu de millorar la protecció de l’inversor.

Així mateix, el Reglament MiFIR regula la transparència en la prenegociació i la postnegociació envers les autoritats competents i els inversors, estableix una sèrie de requisits i obligacions sobre la informació que s’ha d’enviar als mercats/reguladors, determina l’obligació de negociar en centres de negociació determinats productes que abans es negociaven fora dels mercats i desenvolupa, per a tot això, determinades accions supervisores.

En aquest sentit, el Grup Andbank compleix plenament els requeriments establerts en aquest marc normatiu d’acord amb les disposicions locals de les jurisdiccions on presta serveis d’inversió.

 

CRS

Common Reporting Standards (CRS) és un sistema d’intercanvi automàtic d’informació tributària entre països que permet a les administracions tributàries dels països que hi estiguin adherits d’obtenir anualment informació fiscal relativa a les inversions o posicions que els seus residents fiscals tenen en institucions financeres situades a l’estranger (fora del país on són residents fiscals).
En aquest sentit, el passat 1 de gener de 2017 va entrar en vigor al Principat d’Andorra la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal (en endavant, Llei d’intercanvi automàtic).

La Llei d’intercanvi automàtic implementa al Principat d’Andorra l’estàndard comú de l’OCDE (Common Reporting Standards) de les normes de comunicació i diligència deguda, relativa a la informació sobre comptes financers, amb la intenció de millorar el compliment fiscal internacional sobre la base de l’intercanvi automàtic recíproc.

Mitjançant la Llei es regula l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers entre el Principat d’Andorra i altres estats segons el que disposin els acords o convenis internacionals respectius que siguin aplicables, posicionant el Principat d’Andorra en els estendards més elevats quant a transparència en matèria d’intercanvi d’informació amb altres països de l’OCDE.