La informació continguda a la pàgina web d’Andbank té com a objectiu donar a conèixer a les persones que hi accedeixen els nostres productes i serveis, així com establir canals informatius de comunicació directa amb el públic en general i amb els clients en particular per mitjà del correu electrònic.

La documentació i el disseny gràfic són propietat d’Andbank. Per tant, queda prohibida la reproducció, la còpia, la distribució o qualsevol altre acte de manipulació d’aquesta documentació, sense l’autorització expressa d’Andbank. A causa de l’ús indegut, Andbank podrà dur a terme totes les accions (judicials o extrajudicials) que consideri convenients.

L’accés a la pàgina web d’Andbank i l’ús de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui hi accedeix. En cap cas la informació que conté la web esmentada es pot entendre com a recomanació, assessorament o oferta de contractació, de manera que Andbank no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús de la informació. Andbank no garanteix que la informació, els textos, els gràfics, els vincles o el contingut de tots els articles que hi ha a la web d’Andbank siguin exactes o complets.

Andbank es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web o els enllaços, sense necessitat de preavís.

Andbank no adquireix cap compromís d’actualitzar la informació continguda a la web d’Andbank, ni assumeix cap responsabilitat sobre els continguts i serveis comercials o d’altre tipus que ofereixin les altres webs amb les que es pugui enllaçar electrònicament de manera directa o indirecta des de la web d’Andbank.

Andbank declina tota responsabilitat per l’accés de persones des de jurisdiccions on, pel motiu que sigui, estigui prohibida la publicació o disposició de la web d’Andbank i, si escau, podrà restringir-ne o refusar-ne l’accés.

Protecció de dades

En compliment de la llei qualificada 15/2003, del 18 de desembre, de protecció de dades personals, el client autoritza expressament que les dades de caràcter personal facilitades a Andbank es tractin de manera automatitzada i que s’incorporin en els fitxers de l’entitat, amb la finalitat que es compleixin les relacions contractuals i altres relacions jurídiques que ens uneixin.

Així mateix, el client consent que Andbank pugui utilitzar aquestes dades també per a les finalitats següents:

  • Remetre-li informació relativa a ofertes, promocions o contractacions de productes o qualsevol altra informació que consideri que pot resultar-li d’interès.
  • Elaborar perfils, analitzar noves propostes i valorar riscos.
  • Cedir-les, amb les finalitats expressades en el punt primer, a altres societats del grup, a societats participades per aquestes i/o vinculades, i a d’altres societats amb les quals Andbank arribi a acords de col·laboració comercial.

Llevat que el client indiqui el contrari, Andbank considerarà que dona el seu consentiment per a utilitzar les seves dades personals amb les finalitats esmentades més amunt. En tot moment, pot oposar-se a la utilització de les seves dades amb l’únic requisit de comunicar-ho a Andbank.

D’acord amb la llei de protecció de dades personals esmentada, el client pot exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades mitjançant una simple sol·licitud a l’adreça electrònica dpo@andbank.com , com a responsable del tractament.

Emissió de Capital Contingent

Informació rellevant per a tenidors: