Dades del Responsable del Tractament:

 • Identitat: El responsable del tractament de les dades personals dels clients és Andorra Banc Agrícol Reig, S.A. (en endavant, “-Andbank” o “Entitat”), amb número de registre tributari (NRT) A-700158-F i número de registre com a entitat bancària EB 01/95.
 • Domicili social/adreça postal: C/ Manuel Cerqueda i Escaler, 4-6, Escaldes-Engordany, AD700, Principat d’Andorra.
 • Pàgina web: https://www.andbank.com
 • Telèfon: +376 873 300.

 

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@andbank.com

 

Finalitats del Tractament i base jurídica dels tractaments:

 

1. Gestió i manteniment del contracte/operativa:

a. Gestionar la sol·licitud d’un interessat en la contractació de productes i serveis de Andbank.
b. Gestionar la relació contractual que l’uneix amb el client. Si la sol·licitud d’inici de la relació contractual amb Andbank és viable, aquesta tractarà les dades personals amb la finalitat de desenvolupar, controlar, i mantenir la relació contractual per la execució i prestació dels productes i serveis contractats entre el client i Andbank. Andbank procedirà a l‘alta com a client i tractarà les dades dels clients necessàries per poder formalitzar la contractació del producte o el servei escollit, així com, en el cas que així ho sol·liciti el client, les necessàries per la gestió de Banca personal digital.
c. Gestionar les possibles incidències, queixes, consultes, reclamacions i suggeriments. Els tractaments de aquelles dades personals obtingudes en la formulació de la consulta, queixa o reclamació del client resulten necessaris per poder gestionar la incidència comunicada i/o millorar els serveis prestats o oferts, pel què el tractament de aquesta informació es necessària per la execució del propi contracte subscrit entre el client i Andbank
d. Gestió interna de la plataforma web i de qualsevol altra que tingui operativa Andbank en cada moment.
e. Per la gestió dels serveis sol·licitats pel client, en ocasions resulta necessària la obtenció de la informació de tercers relativa a garants (fiadors, avaladors, etc.) o tercers afectats (beneficiaris, familiars, etc.) pel contracte subscrit pel client com autoritzats en comptes bancaris. El client declara expressament que la informació de tercers comunicada es veraç i s’ajusta a la realitat així com que ha informat sobre la comunicació de les seves dades i obtingut el seu consentiment per comunicar la seva informació personal en el procés corresponent
f. Tractament de dades personals de menors contractants de productes o afectats per contractes subscrits pel client (p.e. autoritzats). La informació del menor resultarà necessària en funció del tipus de servei sol·licitat pel representant legal per la pròpia execució de tal sol·licitud i prestació dels serveis contractats. Andbank únicament tractarà aquesta informació relativa al menor amb la deguda autorització del representant legal (mare/pare/tutor) signada.
g. Obtenir i proporcionar informació a i de les entitats de crèdit i altres proveïdors de serveis de pagament, així com de i als propis sistemes de pagament i prestadors de serveis tecnològics relacionats, als quals es transmet les dades necessàries per dur a terme les transaccions relacionades amb els mitjans de pagament contractats pels clients, tal com transferències, xecs, lletres de canvi, pagarés i targetes de crèdit i dèbit sol·licitats pel client.
 
Base legitimadora: Ejecución de un contrato.
 

2.Prevenció del Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme:

a. En el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals i, de conformitat amb la normativa que la regula, Andbank està obligada a realitzar la identificació formal i real de aquells intervinents o sol·licitants dels nostres productes i serveis, així com la identificació de l’activitat professional o empresarial. En compliment de la citada normativa s’ha de requerir als clients aquells documents que es considerin necessaris i convenients per acreditar l’activitat declarada o bé per obtenir informació sobre aquesta de fonts alienes al propi client, reservant-se el dret d’impedir qualsevol operació fins la seva entrega i conformitat.
b. Comunicar determinades operacions i qualsevol altra dada personal a la Unitat de Intel·ligència Financera de Andorra (UIFAND).
c. Comunicar al Registre de comptes financers i assimilats, un registre de caràcter administratiu gestionat pel Ministeri de Finances al qual les entitats bancaries, de pagament i de diner electrònic operatives al Principat d’ Andorra tenen la obligació de declarar les dades d’identificació des titulars o beneficiaris efectius relatius a l’obertura o cancel·lació dels comptes bancaris i de pagament i informació de les caixes de seguretat.
d. Obtenir informació de fonts públiques, inclús aquella disponible a internet, sobre els seus clients titulars o intervinents en els comptes, representants legals i titulars reals d’aquests.
 
Base del tractament: per les finalitats indicades en els apartats a), b), c), d) la base del tractament és el compliment d’una obligació legal.
 
e. Comunicar les dades d’identificació del titular, utilitzats per la contractació, i els saldos del comptes dels interessats a les entitats del Grup Andbank detallades en www.andbank.com, per facilitar el compliment de les seves obligacions legals en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, inclosa la transmissió de dita informació a les autoritats corresponents.
 
Base del tractament de les dades indicades anteriorment: Consentiment.
 
f. Tractament de dades en transferència de fons. Les entitats de crèdit com proveïdors de serveis de pagament, transmeten dades personals per executar transaccions podent estar obligats a facilitar dades personals de la transacció a las entitats de corresponsalia bancària i custòdia, en el marc de la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme
 
Base del tractament de los dades indicades anteriorment: Execució d’un contracte.
 

3.Compliment d’obligacions dineràries:

 
Avaluar la solvència i risc de crèdit de l’interessat. Amb la finalitat de poder analitzar el risc de l’interessat, Andbank tractarà la informació que aquest faciliti, i la que obtinguem de la consulta de fitxer interns.
 
Base del tractament de les dades indicades anteriorment: Interès legítim
 

4.Cessió de dades per la prevenció del frau:

 
Andbank pot compartir dades personals de clients amb la resta de les entitats del Grup Andbank, terceres companyes o bé a sistemes comuns sobre l’intercanvi de conductes fraudulentes exclusivament per fins relatius a la prevenció del frau..
 
Base del tractament de los dades indicades anteriorment: Interès legítim..
 

5.Realització de perfilats:

 
Realització de perfilats utilitzant les dades facilitades pel client i generades en la relació amb Andbank. Andbank podrà completar les dades de clients amb informació obtinguda a través de bases de dades internes, comportament històric (ex. transaccions) en les operacions que hagi pogut subscriure en el passat, interessos comercials facilitats pel client en la utilització del servei, així com la informació identificada o estimada per Andbank en base al risc de crèdit que el client mostra en la seva relació contractual.
 
Base del tractament de les dades indicades anteriorment: Interès legítim.
 

6.Videovigilància:

 
Andbank realitza labors de vídeo vigilància a les seves oficines en els termes establerts en la llei de seguretat privada i pública.
 
Base del tractament de les dades indicades anteriorment: Compliment d’obligacions legals i interès legítim.
 

7.Dades biomètriques:

 
Andbank utilitza dispositius o tabletes de digitalització de escriptura i signatura disponibles a través de les seves oficines o agents, així com la aplicació i plataforma on-line per la realització, per part del client, d’obertura de comptes i contractació de productes i serveis, operacions, sol·licituds, instruccions, contractes, ordres, declaracions o documents de tot tipus quina subscripció mitjançant dits dispositius requereix el tractament i conservació de les dades biomètriques del client obtinguts mitjançant la gravació de la seva imatge i la digitalització de la seva signatura i registre de dites dades amb la finalitat de poder acreditar la identitat del signant i la autenticitat de la documentació o operació subscrita.
 
Base del tractament de los dades indicades anteriorment: Obligació legal i execució d’un contracte.
 

8.Finalitat comercial:

a. Remissió de comunicacions comercials, tant per via ordinària com electrònica, de productes, serveis i promocions de tercers, societats del grup Andbank, filials i participades (la relació de societats: https://www.andbank.com), així com empreses amb les quals Andbank tingui un acord de col·laboració i formi part també d’alguns dels següents tipus de producte: productes o serveis de banca, assegurança, previsió, serveis d’inversió, inversió col·lectiva, actius mobiliaris, productes i serveis de consum i qualsevol altra producte i servei similars, en les diferents formes possibles de comercialització, sigui directament, com auxiliar o conjuntament amb altres. A tal efecte, Andbank podrà elaborar perfils comercials i de riscos basats en l’anàlisi i avaluació de les seves dades personals indicats per ajustar les comunicacions comercials i ofertes que se li remetem d’acord amb el perfil, interessos potencials o possibles preferències que resulten de dits anàlisis i avaluacions.
b. Remissió de productes, serveis i promocions d’Andbank tant per via ordinària (correu postal i telèfon) com electrònica (e-mail, SMS, missatgeria instantània, aplicació). El client sempre podrà oposar-se a dit tractament o bé en el moment de la signatura del contracte, així com en cada comunicació que es dirigeix a l’interessat, o en qualsevol moment.
c. Cessió de dades personals de clients a les altres entitats del Grup Andbank amb la finalitat de que aquelles li puguin remetre comunicacions comercials personalitzades, tant per via ordinària (correu postal i telèfon) com electrònica (e-mail, SMS, missatgeria instantània, aplicació).
 
Base del tractament de les dades indicades anteriorment: Consentiment de l’interessat i/o interès legítim segons correspon.
 

9.Gravació de trucades de clients:

 
Andbank pot gravar trucades amb els seus clients quin contingut pot estar obligat legalment a gravar. El motiu de dita gravació es poder acreditar el contingut de distintes gestions o peticions remeses d’acord amb el contracte subscrit, o bé, en ocasions, per poder valorar o controlar la qualitat dels serveis prestats. El client serà informat de que la trucada serà gravada podent oposar-se a la gravació de la mateixa.
 
Base del tractament de los dades indicades anteriorment: Interès legítim i compliment d’una obligació legal.
 

10.Tractament de dades finalitzada la relació comercial:

 
Una vegada finalitzada la relació contractual, Andbank tractarà les seves dades amb finalitat de buscar unes bones condicions per l’ex client i intentar la seva continuïtat a Andbank. Per aquesta finalitat, Andbank podrà posar-se en contacte, tant per mitjans ordinaris com electrònics, comunicacions amb la finalitat de re-oferta-li serveis o promocions de productes propis, del Grup o tercers col·laboradors.
 
Base del tractament de les dades indicades anteriorment: Consentiment.
 

11.Tractament de dades pel procés de anonimització i seudonimització:

 
Andbank per determinats processos podrà procedir a l’anonimització de les dades agregades dels seus clients sense que es pugui associar aquesta informació a cap client, tractant-se per tan d’un procés irreversible. El tractament de dades per tant, es produirà en el procés de anonimització, amb posterioritat no existirà afectació a les dades personals.
 
Base del tractament de les dades indicades anteriorment: Interès legítim.
 

12.Comunicació de dades a les autoritats competents:

 
Transmissió de dades a les autoritats judicials andorranes, a l’Agència tributària andorrana, i qualsevol altra autoritat competent del Principat per complir els requeriments legals.
 
Base del tractament de les dades indicades anteriorment: Compliment d’una obligació legal.
 

13.Comprovació i adequació de dades:

 
Actualització de dades personals. Es podria actualitzar les dades personals dels clients amb fonts pròpies (bases de dades relatives a clients) o a través de dades que l’interessat hagi fet manifestament públiques o altra font pública (registres oficials, llistat de professionals, etc.).
 
Base del tractament de les dades indicades anteriorment: Interès legítim.
 

Tipus de dades que tractem

 
Andbank pot arribar a tractar dades tant de clients potencials com de clients existents. Respecte als esmentats col·lectius, Andbank pot tractar, entre d’altres, les següents tipologies de dades:

 • Dades de caràcter identificatives i de contacte
 • Dades d´usuari i contingut relatiu a la interacció digital amb ANDBANK: adreça IP, cookies, geolocalització, identificador del dispositius, aplicacions i pàgines d’ANDBANK en xarxes socials
 • Nacionalitat
 • Dades biomètriques, com per exemple, empremta dactilar, captura de l´iris ocular, rostre o veu;
 • Informació personal: nacionalitat, situació familiar, professional o acadèmica;
 • Dades de caràcter tributari o fiscal;
 • Dades relatives a la solvència i risc;
 • Dades relatives a la contractació de productes específics, incloses les dades bancàries, financeres i transaccionals;
 • Dades relacionades amb les preferències dels clients;
 • Dades de reclamacions o procediments judicials;
 • Dades de converses telefòniques;
 • Dades obtingudes amb motiu de les operacions derivades de la normativa de prevenció de blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme;
 • Videovigilància
 • Dades de pagament amb targeta i, en concret, de localització sobre ubicacions de retirades de efectiu i de pagaments realitzats;

 
En endavant i conjuntament “dades personals”. La totalitat de les dades personals detallades podran ser requerides per Andbank en determinats moments puntuals de la relació contractual amb el client. Depenent del producte que es contracta, deuran esser aportades amb caràcter obligatori per tramitar la corresponent sol·licitud. L’anterior s’entén sense perjudici de qualsevol altres que puguin ser sol·licitades per Andbank de conformitat amb la normativa aplicable en el moment de gestionar dites sol·licituds i la negativa a subministrar-los podria suposar la impossibilitat de contractar determinats productes.
 

Procedència de les dades

 
Totes les dades personals que Andbank tracta dels seus clients, son aquelles dades facilitades per part dels clients o persones autoritzades pels clients a través dels documents de obtenció de dades de Andbank, així com els entregats a Andbank amb motiu de la formalització de la contractació dels nostres productes i serveis, o bé a través de la nostra web i apps, del servei de banca electrònica (call center), així com presencial en les oficines bancàries o agents financers, que podem denominar conjuntament “oficines”.
Així mateix, ANDBANK pot obtenir a través de:

 • Registres públics
 • Butlletins oficials
 • Agències de prevenció del frau
 • Bases de dades per finalitats de prevenció del blanqueig de capitals
 • Internet, registres mercantils i de la propietat

 

Termini de conservació de les dades

 
ANDBANK conservarà les dades personals dels clients durant la vigència de la relació contractual o mentre resultin necessaris per a la finalitat concreta de cada tractament. Una vegada es procedeixi a la seva supressió, ANDBANK mantindrà bloquejats aquelles dades que siguin necessaris per al compliment d’obligacions legals; en particular:

 • 5 anys en aplicació de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, a comptar des de (i) la data de finalització de les relacions de negoci amb els clients i (ii) la data de la transacció ocasional;
 • Durant el període màxim de temps que s’estableixi a la regulació en matèria del càlcul de capital i provisions
 • I durant els terminis de prescripció legal als efectes exclusius de reclamacions o accions legals.

 
Transcorreguts aquests terminis, ANDBANK destruirà les dades personals dels clients.
 
ANDBANK podrà comunicar les següents dades personals a tercers:

 • A autoritats de supervisió del Principat d’Andorra, com l’AFA o la UIFAND.
 • A autoritats fiscals d’altres països
 • A Batllia, Ministeri Fiscal, Saig, Tributs i/o a les Administracions Públiques competents.
 • A Notaris i registres públics
 • A entitats gestores de sistemes d’informació creditícia o similars.
 • A assessors professionals, contraparts, corresponsals i tercers proveïdors de serveis. Aquests tercers podran actuar com a responsables del tractament de dades quan hagin de tractar les dades dels clients per donar compliment a obligacions legals. Aquestes comunicacions de dades que es puguin dur a terme de manera puntual, són necessàries per a la pròpia gestió de la relació contractual entre ANDBANK i els clients.
 • A entitats pertanyents al GRUP ANDBANK
 • Potencials compradors o inversors en carteres titularitat d’Andbank.

 

Informació relativa a les societats del Grup Andbank

 
Tal com s’ha detallat a tota la informació relativa a protecció de dades, Andbank pot cedir les dades de caràcter personal a les diferents entitats del Grup Andbank per a cadascuna de les finalitats que s’ha anat desenvolupant en cadascun dels apartats anteriors. El client pot conèixer les entitats del Grup a través de l’enllaç www.andbank.com, podent estar establertes qualsevol d’elles, bé dins de l’Espai Econòmic Europeu (d’ara endavant, “EEE”) o en països el nivell de protecció dels quals sigui equivalent al de aquest, així com en tercers països el nivell de protecció dels quals no ho fos. Referent a això, Andbank ha pres les garanties adequades que la norma preveu per a aquestes transferències internacionals de dades com és la corresponent anàlisi de risc de la transferència internacional, així com la signatura d’un contracte que inclouen les clàusules tipus aprovades per la Comissió Europea per a aquestes transferències internacionals. En cas de voler-ne obtenir una còpia, podrà requerir una còpia al Delegat de Protecció de Dades d’Andbank a través de les dades de contacte recollides a l’encapçalament.
 

Drets de l’interessat

 
El client podrà exercir els següents drets sobre les seves dades personals:

 • Accés: Els clients podran consultar les dades personals que ANDBANK disposa sobre ells.
 • Rectificació: Els clients podran sol·licitar la modificació de les seves dades si aquestes són inexactes o incomplertes.
 • Supressió: Els clients podran demanar l’eliminació de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
 • Limitació del tractament: Els clients podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en cas que aquestes siguin inexactes, el tractament sigui il·lícit, siguin necessaris per a la formulació de reclamacions o s’estigui revisant la legitimació d’ANDBANK per al tractament.
 • Portabilitat de les dades: Els clients podran sol·licitar que s’enviï en format electrònic d’ús comú de les dades personals una altra entitat.
 • Oposició: Els clients podran sol·licitar que no es tractin dades personals per a finalitats concretes, excepte per a aquells tractaments necessaris per continuar amb la relació contractual.
 • I, addicionalment, els clients tindran dret a no veure’s sotmesos a una decisió que produeixi efectes jurídics que els afectin, quan aquesta decisió es basi únicament en un tractament automatitzat de dades destinat a avaluar determinats aspectes de la personalitat, inclosa l’elaboració de perfils, malgrat les excepcions legalment previstes.

 
Per a l’exercici dels drets en matèria de protecció de dades, els clients podran adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades d’ANDBANK, a través del correu dpo@andbank.com o mitjançant una comunicació escrita a la següent adreça: C/ Manel Cerqueda i Escaler, 4-6, Escaldes-Engordany, AD700, Principat d’Andorra, especificant el dret a exercitar i enviant una fotocòpia del Passaport, DNI o document d’identificació equivalent en vigor.
Addicionalment, l’interessat podrà, en qualsevol moment, revocar el consentiment atorgat pels tractaments a través dels mitjans anteriorment mencionats.
L’exercici d’aquests drets és gratuït.
De la mateixa manera, podreu sol·licitar al nostre DPO (dpo@andbank.com), els elements essencials de les anàlisis de ponderació efectuades en què s’entén com a adequat l’aplicació de l’interès legítim com a base habilitant pel tractament de dades personals.
 

Reclamacions

 
El client que hagi vist vulnerats els seus drets en matèria de protecció de dades o tingui qualsevol reclamació relativa a la seva informació personal sempre pot dirigir-se a ANDBANK a través del correu dpo@andbank.com o mitjançant una comunicació a l’adreça següent: C / Manuel Cerqueda i Escaler, 6, Escaldes-Engordany, AD700, Andorra.
En qualsevol cas, sempre podrà acudir a la Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), autoritat andorrana de control en matèria de protecció de dades, www.apda.ad, Edifici del Consell General, C/ Doctor Vilanova, 15-17 (planta -5) d´Andorra La Vella (Principat d´Andorra). Telèfon (+376) 808 115.