Sobre nosaltres

Sala de premsa

L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques – IRPF 2018

enrere

Andbank

Share on FacebookTweet about this on Twitter
L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques – IRPF 2018

Un altre any, a principi d’abril, el Govern d’Andorra ha iniciat la campanya de recaptació de l’Impost sobre la renda de les Persones Físiques (IRPF) 2018. Qui ha de fer la declaració de l’IRPF? L’IRPF és l’impost que grava les rendes obtingudes per les persones físiques que rebin la consideració de residents fiscals en territori […]

Un altre any, a principi d’abril, el Govern d’Andorra ha iniciat la campanya de recaptació de l’Impost sobre la renda de les Persones Físiques (IRPF) 2018.

Qui ha de fer la declaració de l’IRPF?

L’IRPF és l’impost que grava les rendes obtingudes per les persones físiques que rebin la consideració de residents fiscals en territori andorrà. Mitjançant l’ IRPF queden gravades totes les rendes subjectes a l’impost amb independència del lloc on s’hagin produït i de l’estat on estigui establert el seu pagador. L’obligat tributari és el que viu més de 183 dies a Andorra durant el que es considera any natural, i que radiqui al país el nucli principal de les seves activitats econòmiques o els seus interessos econòmics, de manera directa o indirecta.

No es consideren residents fiscals a Andorra els treballadors fronterers que diàriament es desplacen al territori andorrà des d’Espanya o França i que han estat contractats per empreses residents fiscals a Andorra. Els rendiments obtinguts pels fronterers i temporers quedaran subjectes a l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, si bé poden optar per aplicar el règim especial del mateix impost. Aquest règim especial els permet tributar d’acord amb les normes generals previstes per la Llei de l’ IRPF.

Excepcions

No han de presentar declaració els contribuents que obtinguin rendes del capital immobiliari que conjuntament amb les rendes del treball siguin d’un import íntegre inferior a 24.000 euros durant el període impositiu. Aquesta regla resulta igualment aplicable quan l’obligat tributari, a més de les esmentades rendes del capital immobiliari i del treball, obté rendes del capital mobiliari que hagin estat subjectes a retenció o rendes exemptes que, per aplicació de l’article 55 de la Llei de l’Impost, suposen l’exoneració de l’obligació de presentar declaració per aquest impost. No obstant això, si el contribuent percep d’altres rendes subjectes a l’impost, en la declaració ha d’incloure la totalitat de les rendes percebudes exceptuant les exemptes.

Els contribuents que únicament obtinguin rendes de treball sotmeses a retenció d’un import íntegre superior a 24.000 euros poden acceptar la proposta emesa pel Departament de Tributs i de Fronteres; l’acceptació de la proposta produeix els mateixos efectes que la presentació de la declaració de l’impost.

Ara bé, l’obligat tributari haurà de presentar declaració quan estimi que hi ha discrepàncies entre les seves dades i les que figuren a la proposta de liquidació de les rendes del treball, o bé hagi percebut d’altres rendes diferents de les rendes del treball afectades per la regularització.

Les rendes exemptes no s’han de declarar, així com tampoc les rendes de capital mobiliari que hagin estat subjectes a retenció.

Terminis

El període de presentació de la declaració relativa a l’exercici 2018 és de l’1 d’abril de 2019 al 30 de setembre de 2019.

Justificants a presentar

Caldrà presentar els certificats fiscals emesos per les entitats financeres on tingui comptes actius.
Cada compte obert precisa d’un certificat independent.

Presentació de la declaració

Cal emplenar el formulari 300 que podrà presentar-se bé de manera presencial a les oficines del Departament de Tributs i Fronteres (DTF) o bé, telemàticament per mitjà de la pàgina web d’aquest departament.
En cas d’optar per la manera presencial, cal sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: http://citapreviaat.govern.ad/InlineAppointments/

Per fer la presentació de la declaració de manera telemàtica, haurà d’introduir el seu usuari i contrasenya al Mòdul d’Identificació en Línia (MIL) a l’oficina virtual del DTF i seguir les indicacions especificades en el següent enllaç:

https://www.impostos.ad/images/stories/campanya_irpf18/ComFerDeclaracioOnlineIRPF.pdf

Preparació declaració

Per tal de facilitar la vostra declaració de la renda, des d’Andbank us proporcionem un resum informatiu per a cadascun dels comptes oberts a la nostra entitat.
Podeu accedir a aquests informes des de la plataforma home banking (@e-andbank) de la pàgina web d’Andbank. En aquest enllaç trobareu una guia informativa.

Novetats

Aquest any han entrat en vigor dues novetats legislatives de l’impost:
En primer lloc, deixa de ser aplicable el règim especial estipulat en la disposició transitòria tercera de la Llei de l’impost. Una vegada superat el termini establert de tres exercicis, els contribuents amb permís de residència sense activitat lucrativa, els anomenats residents passius, que van optar per aquesta alternativa hauran de començar a tributar dins del règim general.

D’altra banda, la Llei de pressupostos de l’any 2019 recull la possibilitat de deduir no només les cotitzacions a la CASS si no també les realitzades per l’obligat tributari a qualsevol sistema públic de seguretat social.