Som conscients que l’èxit de la nostra gestió rau fonamentalment en el coneixement del perfil inversor dels clients i en la proposta de solucions d’inversió innovadores i competitives.

Filosofia d’inversió

Des que es va fundar l’any 1930, Andbank s’ha dedicat a gestionar patrimonis, i ha basat la filosofia d’inversió en la preservació del capital i en l’obtenció de rendibilitats sostenibles i consistents tant a mitjà termini com a llarg termini.

Els més de 85 anys d’experiència ens han permès perfeccionar de manera progressiva l’estil de gestió, fonamentat en una metodologia pròpia, que preveu 5 fases d’actuació:

  • Estudi minuciós del perfil de l’inversor i de les necessitats del client
  • Definició dels objectius de gestió.
  • Elaboració i definició de l’estratègia d’inversió
  • Execució i implementació de les inversions
  • Seguiment i control dels resultats

La nostra ambició és assolir l’excel·lència en el servei. Som conscients que l’èxit de la nostra gestió rau fonamentalment en el coneixement del perfil inversor dels clients i en la proposta de solucions d’inversió innovadores i competitives que s’adiguin amb l’estratègia definida per a cada un dels nostres clients.

Planificació patrimonial

A Andbank estem convençuts que la clau del nostre èxit com a banquers es basa en una correcta planificació patrimonial. Ajudem els clients a dissenyar l’estratègia de gestió que millor s’adapta a les seves necessitats.

El disseny d’aquestes estratègies ve determinat per:

  1. Optimització del perfil de cartera i diversitat patrimonial, tenint en compte les característiques específiques de cada client. Aquesta qüestió és fonamental per a professionals que es dediquen a l’art o a l’esport i per a clients amb grans creixements patrimonials. A Andbank cada client és únic, de manera que per a nosaltres és especialment rellevant definir de forma singular la planificació patrimonial d’acord amb les característiques particulars.
  2. Elecció del productes financers que garanteixin la rendibilitat màxima tenint en compte la fiscalitat aplicable.  La rendibilitat d’una inversió queda també determinada per la tributació a què estigui sotmès el rendiment obtingut. Però, a més de l’impacte fiscal (tipus impositiu), també cal tenir en compte el moment temporal en què queda subjecta a tributació.
  3. Planificació successòria que s’adapti als veritables desitjos del client: assistència en la preparació de testaments que garanteixin reserves troncals o preparació de poders preventius.

A Andbank sabem que en la definició d’un pla successori hi ha moltes variables a tenir en compte, com ara la forta càrrega afectiva que comporta o la relació directa amb el dret civil i la normativa fiscal. Aquestes dues qüestions, tenen un impacte directe en el camí que el client defineix per a la successió. Per això, som del parer que és fonamental que la definició d’un pla de successió estigui liderada per professionals experts en la matèria.